Haupt-Reiter

Gerhards, Christian; Liebig, Stefan; Elsner, Jennifer (2010): DSZ-BO Technical Report Nr.1. Datenhandbuch Projekt "Verknüpfte Personen-Betriebsdaten im Anschluss an den ALLBUS 2008" - ALLBUS-Betriebsbefragung 2009.